آموزشگاه آزاد سینمایی خانه ی هنر
زیر نظر شورای عالی آموزش
با استفاده از اساتید مجرب دانشگاه و هنرمندان مطرح کشور
بازیگری
فیلمسازی
عکاسی
انیمیشن
گویندگی و اجرا